ඔබේ වයස් සීමාව කුමක් වුවත්, ඔබ මියගිය පසු ඔබේ ඇස් දෙක දන් දීමට ඔබට පොරොන්දු පත්‍රයක් අත්සන් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා අක්ෂිදාන සංගමයට තමාගේ ලිපිනය ලියූ මුද්දර ඇලවූ ලියුමි කවරයක් එවීම තුලින් මේ සඳහා අවශ්‍ය පොරොන්දු පත්‍රය සහ විස්තර ලබාගත හැකියි.

නැගෙනහිර පළාතේ සේරුවාවිල සිංහල ගම්මානයේ අන්ත දුක් විදින සිංහල ජනතාවට උදව් කරමු


සිංහලරාවය ජාතික සංවිධානය මගින් නැගෙනහිර පළාතේ සේරුවාවිල සිංහල ගම්මානයේ අන්ත දුක් විදින සිංහල ජනතාව වෙත ස්ව ශක්තියෙන් නැගී සිටීම සඳහා ස්වයං රැකියා සිදු කිරීමට මහණ මැෂින් ලබා දෙන ලදී. Photos

free counters