ඔබේ වයස් සීමාව කුමක් වුවත්, ඔබ මියගිය පසු ඔබේ ඇස් දෙක දන් දීමට ඔබට පොරොන්දු පත්‍රයක් අත්සන් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා අක්ෂිදාන සංගමයට තමාගේ ලිපිනය ලියූ මුද්දර ඇලවූ ලියුමි කවරයක් එවීම තුලින් මේ සඳහා අවශ්‍ය පොරොන්දු පත්‍රය සහ විස්තර ලබාගත හැකියි.

Sadaham Projects - සදහම් ව්‍යාපෘතිමෙවැනි සදහම් ව්‍යාපෘති සදහා ඹබත් දායක වීමට කැමති නම්,
අමතන්න - 0115 753987 / 077 3407300
රෝද පුටු, අත්වාරු, කිහිලිකරු, ආදී උපකරන සපයාදීමෙන් හෝ ඒ සදහා ආධාර කිරීපමෙන් හෝ ඹබට සහයෝගය දැක්විය හැක. 
මුදලින් ආධාර කරනනේ නම් - ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි, සම්පත් බැන්කුව යක්කල ශාඛාව, 006850003082 ක ගිනුමට මුදල් බැර කල හැකිය.

වෙබ් පිටුව
free counters